Elállási jog és Garancia

Panasz ügyintézés:

A panasz az alábbi helyen jelenthető be:

Magyar Pénzverő Zrt. Kereskedelmi iroda
Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 7.
Levelezési cím: 1734 Budapest, Pf. 518.
Telefon: +36-1/800-8110
e-mail: coins@hu.inter.net
A fenti e-mail címtől eltérő, más e-mail címre – ideértve különösen a Magyar Pénzverő Zrt. automatikus levelezőrendszerének elérhetőségeit – beérkező levelekért a Társaság felelősséget nem vállal.

Elállási jog:

1. Megrendelő a 45/2014. (II.26.) sz., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően, a lenti rendelkezések szerint a szerződéstől (14) tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, illetve azt felmondhatja. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdése szerint atermék/ek adásvételére irányuló szerződés esetén a termék/eknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az elállást, vagy a felmondást a fogyasztó a Kormányrendelet 2. számú mellékletében lévő – a lenti linken elérhető – elállási/felmondási nyilatkozatminta alkalmazásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A felmondási/elállási jog az itt elérhető nyilatkozatminta felhasználásával (és elküldésével) érvényesíthető.

Az elállást/felmondást határidőn belül érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt megteszi.

2. A felmondás/elállás esetén a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a csomagolási és kiszállítási költséget is, a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb az elállási igénybejelentés kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, az áru – és amennyiben csatolva volt, eredetigazolás, valamint csomagolási egység (műanyag kapszula) – visszaszolgáltatásának ellenében Megrendelőnek visszafizeti, a vásárlásakor alkalmazott fizetési móddal egyező módon. A Társaság a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg a terméket nem kapja vissza, vagy amíg a Megrendelő a visszaküldést nem igazolja. A Megrendelő elállása/felmondása esetén a terméket maga köteles a Társaságnak saját költségén visszaküldeni az elállása/felmondás közlésétől számított 14 napon belül. A Megrendelőt egyéb költség nem terheli, de a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

3. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a megrendelése, utasításai alapján kizárólag számára gyártott / vésett / fotógravírozott termékekre.

4. Az online megrendeléstől való elállási/felmondási jog érvényesítéséről a Megrendelő írásban tett nyilatkozatát e-mailben (coins@hu.inter.net) vagy tértivevényes levélben (Magyar Pénzverő Zrt. H-1734 Budapest, Pf. 518.) küldheti el.  E-mailben küldött elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a Társaság 3 napon belül visszaigazolja a Megrendelő ez irányú nyilatkozatát. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében javasolt az elállási/felmondási jog bejelentéséhez csatolni az áruval kapott számlát/nyugtát, de az igénybejelentés e nélkül is megtehető.

5. A fenti határidőn túli elállást/felmondást a Társaságnak nem áll módjában elfogadni.

Szavatosság

A Társasággal szemben kellékszavatossági igényt a Ptk. szabályai szerint érvényesíthet a Megrendelő. E szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést kivéve, ha ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Társaság költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezés után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A Megrendelő a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Társaság által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék a Társaság általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Társaság kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Társaságnak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Társaság által forgalmazott termékek – érme, érem, díszdoboz, szakkönyv, éremberakó album, bankjegy, mintabankjegy, forgalmi sor, stb. – nem tartoznak a kötelező jótállás alá vont termékek közé. Önkéntes jótállást a Társaság a saját, illetve általa forgalmazott termékekre nem ajánl fel.

Kellékszavatossági/termékszavatossági igény kizárólag írásban nyújtható be, a coins@hu.inter.net e-mail címre, vagy a Magyar Pénzverő Zrt. H-1734 Budapest Pf. 518. címre elküldve. Az igény a Társaság panaszkezelési Szabályzata alapján kerül kezelésre, mely az alábbi linken elérhető: Panaszkezelesi_szabalyzat.pdf