Keresés

Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Pénzverő Zrt. (továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) számára különösen fontos, hogy biztosítsa az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Ügyfelek, a Társaság weboldalát felhasználók (továbbiakban Felhasználó, vagy adatkezeléssel érintett) személyes adatait a felhasználók, ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

Hírlevelünkre biztosítjuk az önkéntes feliratkozás mellett az arról történő leiratkozás lehetőségét is.

Harmadik félnek a Felhasználók személyes adatait nem adjuk át, kivéve, ha ehhez a felhasználó hozzájárulását adja, illetve ha az adatok átadása jogszabály alapján kötelező

Gyermekek személyes adatait nem kezeljük, a 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez pedig törvényes képviselőjének beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását kérjük.

Különleges – faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus, egészségügyi, szexuális irányultságra vonatkozó – személyes adatot nem kezelünk.

A Felhasználóknak biztosítjuk a róluk tárolt személyes adatokba való betekintés, módosítás lehetőségét, beleértve a kérésükre történő adattörlést is.

A személyes adatok megfelelő védelméről informatikai-biztonsági, adminisztratív és fizikai eszközökkel gondoskodunk, illetve ugyanezt elvárjuk a személyes adatokat Társaságunk megbízása alapján feldolgozóktól is.

Az áru- és szolgáltatás értékesítés során keletkező számlákat a hatályos számviteli törvény, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását célzó, Társaságunk által felvett ügyfél-azonosítási adatokat a hatályos pénzmosás elleni törvény előírásai alapján gyűjtjük.

1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja az EU 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabály törvényközérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
 • Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

2. Az adatkezelő neve, elérhetősége

Cégnév: Magyar Pénzverő Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-041952
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1239 Budapest, Európa út 1.
Telefon: +36-1-210-4446, fax: +36-1-210-4448
E-mail: mail@penzvero.hu

3. Az adatfeldolgozók neve, elérhetősége

Cégnév: Fotografika.hu Bt.
Cégjegyzékszám: 01-06-410 688
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1211 Budapest, Petz Ferenc utca 10.
Telefon: +36 (30) 747 8239
E-mail: iroda@fotografika.hu

Az Adatfeldolgozó által ellátott szolgáltatás:

Az Adatfeldolgozó a Felhasználók általi termék- és szolgáltatás megrendelés, vásárlás lebonyolításához, az előjegyzési igények rögzítéséhez szükséges felületet, illetve a Társaság által kiadásra kerülő hírlevél kiküldését biztosítja, üzemelteti a fenti honlapot.

Cégnév: K&H Bank Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-041043
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon: +36 (1) 328 9000
E-mail: bank@kh.hu
Adatfeldolgozó által ellátott szolgáltatás: a Társaságunk weboldalán megrendelt termékek kifizetéséhez szükséges online bankkártya-elfogadás szolgáltatás nyújtása.
Társaságunk a Felhasználó bankkártya-adataihoz nem fér hozzá, ezzel kapcsolatosan adatkezelést nem végez.

Cégnév: Fáma First Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-929804
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1194 Budapest, Viola u. 38.
Telefon: +36 (20) 524 4777
E-mail: info@famafutar.hu

Az Adatfeldolgozó a Felhasználó nevét, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállításához szükséges szállítási címet és telefonszámot kezeli, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállítása érdekében.

Cégnév: Magyar Posta Zrt., mint postai szolgáltató
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36 (1)767 8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó a Felhasználó nevét, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállításához szükséges szállítási címet és telefonszámot kezeli, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállítása érdekében. 

Cégnév: Petrocelli Reklámügynökség Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-284145
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 3.
Telefon: +36 (70) 77 66 77 5
E-mail: balzermiklos@petrocelli.hu

Az Adatfeldolgozó a Társaságunk által meghirdetett online nyereményjátékokat, éremdesign pályázatokat, közösségi oldal felületeinket kezeli.

4. Az adatkezeléssel érintettek köre

Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselői érintettek, akik a Társaság honlapja igénybevételével a hírlevél-szolgáltatásra önkéntesen feliratkoznak, illetve megrendelőként, vásárlóként vagy előjegyzőként önkéntesen adatot szolgáltatnak, vagy önként részt vesznek az adatkezelő által szervezett online nyereményjátékokon, pályázatokon.

5. A kezelt adatok köre

 1. A webáruház működtetéséhez kapcsolódóan:
  Megrendelésnél és vásárlásnál: név, cím, e-mail cím, illetve – hozzájárulástól függően – telefonszám. A Felhasználók az e-mail címükkel regisztrálhatnak az oldalra, a regisztrációt követően e-mail címmel és jelszóval azonosíthatják magukat. Az oldalon az „adatmódosítás” menüpont alatt bármikor lehetőségük van jelszavuk és személyes adataik módosítására.
  Egyedi éremvésés, fotógravírozás szolgáltatás igénybe vétele esetén a felhasználó a fotógravírozásra szánt fénykép megküldésével és a vésendő szöveg megadásával hozzájárul ezen adatai Társaságunk általi használatához. A fotók és szövegek az érem megrendelőnek történő átadását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

 2. Előjegyzésnél: név, lakcím és e-mail cím, illetve – hozzájárulástól függően – telefonszám. Adatmódosításra a weboldal adatmódosítási oldalán van lehetőség amennyiben on-line jegyzett elő.

 3. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén: név, lakcím és e-mail cím. A hírlevélre feliratkozás önkéntes, feliratkozni a weboldalon az „Adatmódosítás” menüpont alatt, leiratkozni az előbbi mellett a kiküldött hírlevél alján megjelenő „Leiratkozom a hírlevélről” link használatával van lehetőség.

 4. Közösségi oldalon vagy weboldalon hirdetett nyereményjátéknál, pályázatnál: név, e-mail cím, nyertes esetében szállítási cím, közösségi azonosításra alkalmas azonosító.

 5. Ügyfél azonosítás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján. Az érintett Felhasználók köre ez esetben a nemesfémet vásárló Felhasználók, az azonosítás alapjául szolgáló személyes adatok körét a hatályos törvény határozza meg.

6. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az 5. a) és b) pontokban meghatározott megrendelés, vásárlás és előjegyzés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása.
Az adatkezelés célja az 5. c) esetben a tájékoztatás új termékekről, kedvezményes lehetőségekről, adatváltozásokról, stb. d) esetben a játék, pályázat lebonyolíthatósága.
Az 5.e) pont esetében az adatkezelés kötelező, a hatályos törvény írja elő.

7. Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett Felhasználó az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.
A jogszabályokon alapuló adatkezelés a vonatkozó jogszabályban előírt ideig történik.
A weboldalon vásárlók, előjegyzők, hírlevélre feliratkozók adatainak törlése történhet:

 • Hírlevél feliratkozás esetén: a Társaság honlapján az Adatmódosítási oldalon, Felhasználó általi törléssel vagy a Társaság hírleveléről történő Felhasználó általi leiratkozással,
 • Felhasználói regisztráció törlése esetén: a weblap üzemeltetőjéhez küldött e-mail segítségével.

A Felhasználó által megrendelt, megvásárolt termékek adás-vételéről készült számlákat a hatályos számviteli törvény előírásainak megfelelően kezeljük és a számla keltétől számított 8 évig tároljuk.

A pénzmosás és terrorizmus megelőzése céljából felvett ügyfél-azonosítási adatokat a hatályos jogszabály alapján, az azonosítás keltétől számított 8 évig tároljuk.

A kiszállításokat tekintve az adatkezelés időtartama a megvásárolt/megrendelt termékek házhozszállításáig, utánvétes kiszállítás esetén az utánvét összegével történő elszámolásig tart.

A pályázatok, játékok kapcsán a Társaság által kezelt adatok adatkezelési időtartama a pályázat, játék lezárultáig, az eredmény Társaság általi közléséig tart.

8. Az adatkezelés módja

A webshopban vásárlók, egyedi érem gyártását megrendelők adatait a Társaság a vállalatirányítási rendszere adatbázisában tároljuk. Az adás-vételről készült bizonylatok (számlák) 2. sz. példányait a hatályos jogszabályoknak megfelelően tároljuk.
A Felhasználók által megadott adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk, azokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozók, valamint megrendelés, vásárlás illetve előjegyzés esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben (név, cím), a megrendelő, illetve előjegyző választása szerint a kiszállítást végző szolgáltató ismerheti meg. Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.
A pályázatokon, online játékokon részt vevők adatai az adott pályázat, játék közzétételére létrehozott weboldalon kerülnek tárolásra és a pályázat lezárultával törlésre kerülnek. A pályázók adatai remarketing motorokhoz nem kerülnek felhasználásra, azokat nyomtatott formában nem tároljuk, harmadik félnek nem továbbítjuk.

A pályázatokhoz kapcsolt szavazási lehetőség esetén a szavazási jogot e-mail cím megadásával járó regisztrációhoz kötjük. Ez a regisztráció kizárólag a szavazatszaporítás „hekkelés” elkerülésére használjuk fel. A szavazásra történő regisztráció során sem nevet, sem telefonszámot, sem egyéb adatot nem kérünk. A regisztrált adatot a pályázat lezárultával töröljük, az adatot remarketing célra nem használjuk fel.

9. Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Ön, mint adatkezeléssel érintett Felhasználó:

 • hozzáférést, tájékoztatást – milyen adatokat, miért és hogyan kezel a Társaság, mint Adatkezelő – kérhet személyes adataihoz;  
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak korlátozását (ha például vitatja az adatok pontosságát és kéri ezen adatok ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek érzik az adatkezelésünket, de a törlésüket ellenzi és helyette az adatkezelés korlátozását kéri);
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását mindazon esetben, amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik vagy szerződés teljesítésével függ össze, így különösen:
  • az Ön kérésére, kivéve, ha a törlést törvény, jogszabály tiltja,
  • jogellenes adatkezeléskor,
  • ha az adatok tévesek vagy hiányosak, de jogszerűen nem korrigálhatóak,
  • az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben határozott határideje lejárt,
  • a törlést vagy zárolást bíróság, adatkezelési hatóság rendelte el;
 • kérheti az adathordozhatóság biztosítását (megkaphassa az Adatkezelő által tárolt adatait géppel olvasható – pl. pdf, vagy word dokumentum formában);
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek – pl. közvetlen üzletszerzéshez – érvényesítéséhez szükséges. Ez esetben az adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 • jogainak megsértése esetén panasszal élhet, vagy bírósághoz fordulhat.

Fentiek kapcsán

 • Az Ön kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
 • A Felhasználó erre vonatkozó kérelme esetén Társaságunk 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200.-Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.
 • Az adatkezelés elleni tiltakozása esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatni. Ha Ön az vizsgálat eredményével nem ért egyet, illetve ha a határidőt a Társaságunk elmulasztja, Ön a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap:www.naih.hu (https://www.naih.hu)
Telefon:  +36 (1) 391-1400
e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Cookie-k használata

 1. A www.penzvero.hu, www.coins.hu, www.emlekpenz.hu weboldalain (honlap) a belépést, böngészést, kilépést, vásárlási folyamatot, a honlap megfelelő működését, a felhasználói élmény fokozását, a vásárlók hatékonyabb kiszolgálását az oldalakra látogatók (Felhasználók) számára kis adatcsomagok (angolul és továbbiakban: cookie-k) segítik elő, amelyeket a Felhasználók saját számítógépén vagy más informatikai eszközén a honlap helyez el. A cookie-k olyan kisméretű betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, amelyek információkat tárolnak a Felhasználóról.
  A Felhasználók a személyes adataikkal történő regisztrációt követően bármikor bejelentkezhetnek a Társaság honlapjára, ezt az ügyfél-azonosító cookie-k teszik lehetővé.
  A honlap alkalmaz továbbá olyan Google Analitics cookie-kat is, amelyek segítségével az oldalra látogatók felhasználói szokásaira vonatkozó statisztikák – pl. a honlapot látogatók száma, a honlapon eltöltött időtartam hossza, a Felhasználó honlapra történt eljutásának módja – készíthetőek. (További információ erről itt található: https://www.google.com/policies/technologies/ads, https://google.com/analytics).
 2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:  a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezek az adatok a Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
 3. A honlap használata során a Felhasználó elfogadja, hogy a testre szabott kiszolgálása érdekében az adatkezelő a számítógépén cookie-kat helyezzen el.

A cookie-kat a Felhasználó a saját számítógépén

 • engedélyezheti,
 • törölheti,
 • beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását letiltsa vagy automatikusan törölje azokat.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül az adott honlap működése nem teljes értékű, de a törlést követően a honlap továbbra is felhasználásra alkalmas marad.

A Magyar Pénzverő a magyar emlékérmék hivatalos forgalmazója, piacvezető érme- és éremgyártó, a forint fizetőeszköz érmék kizárólagos gyártója.