Keresés

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, azaz az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, tehát az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

2. Az adatkezelő neve, elérhetősége
Magyar Pénzverő Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-041952
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1239 Budapest, Európa út 1.
Telefon: +36-1-210-4446, fax: +36-1-210-4448
E-mail: mail@penzvero.hu

3. Az adatfeldolgozók neve, elérhetősége
Cégnév: Fotografika.hu Bt.
Cégjegyzékszám: 01-06-410 688
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1211 Budapest, Petz Ferenc utca 10.
Telefon: +36 (30) 747 8239
E-mail: iroda@fotografika.hu

Cégnév: Petrocelli Reklámügynökség Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-120 454
Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégbírósága
Székhely: 2051 Biatorbágy, Karikó J. u. 30.
Telefon: +36 (70) 77 66 77 5
E-mail: balzermiklos@petrocelli.hu

4. Az adatkezeléssel érintettek köre
Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek jelen honlap vagy az általuk kitöltött megrendelőlap igénybevételével a hírlevél-szolgáltatásra önkéntesen feliratkoznak, illetve megrendelőként, vásárlóként – ideértve az online árverésen részt vevőket is – , vagy előjegyzőként önkéntesen adatot szolgáltatnak.

5. A kezelt adatok köre
a) Megrendelésnél és vásárlásnál: név, cím, e-mail cím, illetve - hozzájárulástól függően – telefonszám. (A megrendeléshez és vásárláshoz felhasználónév és jelszó szükséges, melyet a fenti adatok megadását követően kap meg az adatkezeléssel érintett.)
b) Előjegyzésnél: név, lakcím és e-mail cím, illetve – hozzájárulástól függően – telefonszám.
c) A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén: név, lakcím és e-mail cím.

6. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az 5. a) és b) pontokban meghatározott megrendelés, vásárlás és előjegyzés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása.
Az adatkezelés célja az 5. c) esetben a tájékoztatás új termékekről, kedvezményes lehetőségekről, adatváltozásokról, stb.

7. Az adatkezelés ideje
Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, valamint a hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatásról történő leiratkozást nem eszközli. A vásárlás folyamán készült számla az ügyfél által a regisztráció során megadott és rögzített adatokkal a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra tárolásra kerül.

8. Az adatkezelés módja
Az adatkezeléssel érintett által megadott adatokat az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint megrendelés, vásárlás illetve előjegyzés esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben (név, cím), a megrendelő, illetve előjegyző választása szerint a kiszállítást végző szolgáltató ismerheti meg.

Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.

9. Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei
Az adatkezeléssel érintett:

  • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • kérheti személyes adatainak törlését,
  • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a Törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

a) Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200.-Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

b) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

c) A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes,
  • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
  • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

d) Az adatkezeléssel érintett a Törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

e) Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon:+36(1)391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Az adatvédelmi nyilvántartás
Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet. Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság a Törvény 65. § (3) bekezdésében szereplő adatkezelésről.

11. Cookie-k használata
a) A www.penzvero.hu, www.coins.hu, www.emlekpenz.hu weboldalain (honlap) a belépést, böngészést, kilépést, vásárlási folyamatot, a honlap megfelelő működését, a felhasználói élmény fokozását, a vásárlók hatékonyabb kiszolgálását az oldalakra látogatók (Felhasználók) számára kis adatcsomagok (angolul és továbbiakban: cookie-k) segítik elő, amelyeket a Felhasználók saját számítógépén vagy más informatikai eszközén a honlap helyez el. A honlap alkalmaz olyan Google Analitics cookie-kat is, amelyek segítségével a látogatók felhasználói szokásaira vonatkozó statisztikák készíthetőek (további információ erről itt található: https://www.google.com/policies/technologies/ads, https://google.com/analytics).

b) A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezek az adatok a Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

c) A honlap használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a testre szabott kiszolgálása érdekében az adatkezelő a számítógépén cookie-kat helyezzen el. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül az adott honlap működése nem teljes értékű.

A Magyar Pénzverő a magyar emlékérmék hivatalos forgalmazója, piacvezető érme- és éremgyártó, a forint fizetőeszköz érmék kizárólagos gyártója.