SZERZŐDÉSES PARTNEREKNEK

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

a Magyar Pénzverő Zrt.-vel szerződéses jogviszonyt létesítő, nem magánszemély szerződéses partnerek által kijelölt kapcsolattartók adatainak adatkezelése jogalapjának alátámasztására.

A Magyar Pénzverő Zrt. (továbbiakban: Pénzverő vagy adatkezelő) a nem magánszemély szerződéses partnerek által kijelölt kapcsolattartók (továbbiakban: érintettek) személyes adatainak kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezelőnek minősül. 

A Pénzverő a nem magánszemély szerződéses partnerek által kijelölt kapcsolattartók adatait kezelését illetően az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelést jelölte meg, ezért a jogalap alátámasztására érdekmérlegelési tesztet végzett.

Adatkezelő neve: Magyar Pénzverő Zrt.

Az érdekmérlegelési teszt tárgya: A Pénzverő nem magánszeméllyel kötött szerződéseiben a szerződéses partner által kijelölt kapcsolattartók személyes adatai kezelése jogszerűségének alátámasztása

Készítette: Faragó Zoltán, adatvédelmi tisztviselő 

A teszt készítésének ideje: 2020. október 7. 

Az adatkezelés célja: A megkötött szerződések teljesítésével összefüggő hatékony kommunikáció elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogalap a Pénzverő, mint adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az éritett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Pénzverő által az adatkezelés megkezdése előtt vállalt garanciák: 

 1. az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végez
 2. adattakarékosság elve
 3. elszámoltathatóság elve
 4. pontosság elve
 5. korlátozott tárolhatóság elve
 6. célhoz kötöttség elve
 7. jogszerűség, tisztességességes eljárás és átláthatóság elve

Az érintett személyes adatok köre (a szerződés tartalmától függően): név, e-mail cím, telefonszám, postacím, szerződő félnél betöltött pozíció.

A személyes adatok forrása: A Pénzverővel nem magán szerződéses partner.

Az adatkezelés időtartama: A szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok őrzési ideje legfeljebb az adott szerződésre irányadó őrzési ideig tart, azzal, hogy amennyiben a kijelölt kapcsolattartó személyében, vagy adataiban változás következik be, a szerződéses partner haladéktalanul jelezni köteles azt a Pénzverő felé, aki a változásokat a szerződésen elvégzi, és intézkedik a módosult adatok törléséről. 

Az adatkezelés módja: A szerződésben rögzített adatok elzárva projektdossziékban kerülnek elhelyezésre, melyeket zárt (korlátozott hozzáféréssel rendelkező) irattárban tárolunk. Selejtezésükre az Iratkezelési szabályzatnak rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.

Az érintettek tájékoztatása: A Pénzverő a honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóján keresztül nyújt tájékoztatást az érintettek részére. Ezen túl a szerződő féltől elvárható, hogy az adatkezelésről tájékoztassák kapcsolattartóikat, munkavállalóikat, képviselőiket az irányadó adatkezelési rendelkezésekről. Emellett az érintettek tájékoztatást kérhetnek a Pénzverő adatvédelmi tisztviselőjétől (Faragó Zoltán; adatvedelem@penzvero.hu).

Az érintettek az adatkezelést a jelen érdekmérlegelési teszt és az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint, valamint az abban foglalt jogaik gyakorlása révén ellenőrizhetik és tiltakozhatnak az adatkezelés ellen.

Rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén (érintett) szempontjából kevésbé korlátozó megoldások, amellyel az érdek elérhető?  Amennyiben a kapcsolatartói adatok nem a szerződésben kerülnének feltüntetésre, nem köthetőek a szerződés egyes feltételeihez, nem nyújtanak a szerződő feleknek egységes szerkezetet a jogok és kötelezettségek területén. Az egységes szerkezetbe foglalás megkönnyíti a felek szerződés teljesítése érdekében történő kommunikációját. A személyes adatok anonimizálása ellehetetlenítené a vevővel való kapcsolattartást. A Pénzverő az adattakarékosság elvét szem előtt tartva a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

Szükségesség vizsgálata: Az érdekek természetének vonatkozásában elmondható, hogy bár az adatkezelés esetlegesen korlátozza az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való jogát, ez a jog azonban nem jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, így az adatkezelés szükségessége és arányossága esetében az megengedhetőnek minősül. 

Arányosság vizsgálata: Az adatkezelő oldalán az érdek természetét illetően egyéb legitim érdek áll fenn, amely az arányosság megítélésekor az alapjog és közérdek érvényesítésénél gyengébb, azonban kulturálisan vagy társadalmilag elismert érdeknél erősebb érdeknek tekinthető. Az érdek jellege az arányosság mércéjét a megengedhetőség felé billenti atekinteben, hogy az létfontosságú a bizonyítás esetén. Az, hogy arra a jövőben biztosan szükség lesz-e, azonban nem állapítható meg teljes bizonyossággal, csupán nagy valószínűséggel. Mindezek alapján az arányosság mércéje egyik irányba se mutat különösebb eltérést. Az adatkezelés megengedhetősége mellett szól azonban, hogy az adatok különleges kategóriáját nem érinti.

Hatásvizsgálat (Az adatkezelés hatásainak vizsgálata): Az adatkezelés érintettre való pozitív vagy negatív hatások szintjén nem mozdítják el az arányosság mércéjét sem az adatkezelés megengedhetősége, sem annak tiltása felé, hiszen mind a pozitív, mind a negatív hatások esetlegesek. Az a tény, hogy az adatkezelés az érintettek zaklatásával, rendszeres többlet cselekmények elvégzésével vagy magánéletükbe jogaikba nem eredményez az érinett jogaiban kényszerítő jellegű, tolakodó beavatkozást, az adatkezelés megengedhetőségét segíti. A felek helyzete újból nem befolyásolja az arányosság mércéjét, mivel az érintett nem tartozik sérülékeny, érzékeny csoporthoz, továbbá bár az adatkezelő nagyobb gazdasági erővel bír, a bizonyítás érdeke vonatkozásában nem valósít meg semmilyen erőfölényt. Emellett az érintett semmilyen formában nincs kiszolgáltatva az adatkezelőnek. Tekintettel arra, hogy az érintett már az adatgyűjtéskor számíthat az adatkezelésre, valamint arra, hogy az adatkezelés hatásai teljes mértékben kiszámíthatóak az arányosság mércéje e vonatkozásban az adatkezelés megengedhetősége felé mozdul el. Szintén a korlátozás arányosságát növeli, hogy az adatkezelő teljeskörű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a szerződés megszűnését követően kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről és érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Az adatkezelés módja (Széleskörű? Hatásai kiszámíthatók?). Ideértve, hogy az adatok nyilvánosságra kerül(het)nek-e: Az adatkezelés módja már az adatkezelést megelőzően átlátható, az adatkezelő pedig az adatok kezelését biztonságos környezetben, adatvédelmi és adatbiztonsági kérdésekben megfelelően képzett munkavállalók révén végzi. Az adatkezelő tőle elvárható adatbiztonsági intézkedést foganatosít annak érdekében, hogy a szerződések keretében kezelt személyes adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra, továbbá azokhoz illetéktelen harmadik személyek ne férhessenek hozzá semmilyen módon.

Az érdekmérlegelés során meghallgatott érintettek véleménye: Az érdekmérlegelési teszt elkészítése során érintettek meghallgatására nem került sor. 

Megállapítások:

 1. A Pénzverő jogos érdeke fennáll: A megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása, ezáltal a szerződés teljesítésének leghatékonyabb elősegítése. 
 2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata: Az adatkezelés szükséges, mivel annak hiányában jelentősen megnehezülne a szerződés teljesítése, az ügyintézés. 
 3. Az érintettek jogait és szabadságait ért sérelem: Az adatkezelés az érintett információs és önrendelkezési jogát érinti, az adatkezelés során sérelem nem valószínűsíthető. 
 4. Az adatkezelés arányos, mivel nem mutatható ki az érintettek jogait és szabadságát érintő sérelem, mert munkavégzés céljából történik az adatkezelés.

Érdekmérlegelés eredménye: 

Az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Pénzverő jogos érdekét. A fentebb írtak alapján megállapítható, hogy a Pénzverő jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét. Az érintett személyes adatok kezelése az érintett vevők kapcsolódó jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, annak kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelésimegoldások nem állnak rendelkezésre.